Anna Bialik – przewodniczącą Jasielskiej Agory!

29-04-2013

Miasto Jasło Realizuje projekt pod nazwą Jasielska Strefa Usług Publicznych – współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego – Pomoc Techniczna. Partnerami w projekcie są wszystkie gminy z powiatu jasielskiego oraz sam powiat jasielski.

Celem projektu jest podniesienie jakości, dostępności i efektowności usług publicznych w zakresie Edukacji, Zdrowia, Komunikacji, Kultury, Usług Komunalnych oraz Zabezpieczenia Energetycznego. W ramach projektu szczególny nacisk położony zostanie na zbadanie stanu usług publicznych na terenie całego powiatu jasielskiego.

23 kwietnia br. w JDK odbyło się spotkanie członków gminnych Jasielskiej Agory – czyli tzw. forum obywatelskie na rzecz poprawy jakości usług publicznych. Wzięli w nim udział przedstawiciele gmin uczestniczących w tym projekcie.

- Wchodzimy w bardzo realną formę współpracy. Chcemy zaproponować takie rozwiązania usług publicznych, by były jeszcze na wyższym poziomie niż dotychczas. Żeby zrobić coś dobrze – wspólnie, trzeba mieć takie forum wymiany informacji i współpracy. I takim miejscem jest Jasielska Agora. Musimy wypracować takie cele w tej strategii, by później zamienić ja na konkretne projekty, które pomogą poprawić jakość usług – mówił na spotkaniu Andrzej Czernecki Burmistrz Jasła.

Podczas spotkania został powołany również Zarząd Jasielskiej Agory – składający się z przedstawicieli gmin biorących udział w tym projekcie. Przewodniczącą Zarządu została wybrana Anna Bialik reprezentująca miasto Jasło

- Żeby dobrze  funkcjonowała Jasielska Strefa Usług Publicznych muszą się zrzeszyć zarówno gminy jak i przedsiębiorcy. Musi to być wspólne działanie, wspólna strategia  dla rozwoju naszego miasta i powiatu. Opracowanie wspólnego planu działania na przyszłe lata pozwoli nam wiedzieć, w którym kierunku możemy działać. W jaki sposób rozwinąć nasz region, który jest oddalony z jednej strony od autostrad, a z drugiej od Rzeszowa. Jesteśmy jednak optymistycznie nastawieni na współpracę – powiedziała Anna Bialik przewodnicząca Jasielskiej Agory, współwłaściciel w firmie Argus Energy.

Do przeprowadzenia analizy stanu usług publicznych na terenie naszego powiatu zostanie zastosowanych szereg metod badawczych. Szczególna rolę opiniotwórczą i doradczą w prowadzeniu badań, odegrają przedstawiciele różnych środowisk ze wszystkich gmin uczestniczących w tym projekcie – działających społecznie w Jasielskiej Agorze.